Intézményvezetőt keresnek Oroszlányban

/Fotó:Pixabay.com/

„Oroszlány Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Önkormányzati Szociális Szolgálat

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.01.01-2025.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Fürst Sándor utca 20.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az intézményben folyó szakmai munkáért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. Gyakorolja az intézményben a munkáltatói jogokat. Az intézmény alaptevékenysége: Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Idősek nappali ellátása, Időskorúak átmeneti ellátása, Nappali melegedő, Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen, Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása, Családsegítés, Gyermekjóléti szolgáltatás, Bölcsődei ellátás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsőfokú képesítés, VAGY a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet I/1. rész 1,4,5 pontjában előírt képesítés,

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 szociális szakvizsga megléte vagy a 25/2017. EMMI rendelet szerinti vezetői továbbképzésen történő részvétel vállalása

 a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti szakmai gyakorlat

 cselekvőképesség, büntetlen előélet

 a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy az arra vonatkozó igazolást, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),

 nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

 a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

 a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelését,

 amennyiben rendelkezik vele a pályázó, úgy csatolni kell a szakmai gyakorlat és vezetői tapasztalat hitelt érdemlő igazolását,

 nyilatkozatot arról, hogy a pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erediné Rózsa Gyöngyi nyújt, a 34/361-444/166 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Postai úton, a pályázatnak a Oroszlány Város Önkormányzata címére történő megküldésével (Rákóczi Ferenc Oroszlány, út 78.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-Mügy/54-1/2020., valamint beosztás megnevezését:
intézményvezető.

 Személyesen: Erediné Rózsa Gyöngyi részére, Komárom-Esztergom megye, Rákóczi Ferenc Oroszlány, út 78. II.em. 56-os iroda

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásának dátuma: a szakmai bizottság meghallgatja a jelölteket és javaslatot készít november 30-ig. A képviselő-testület a munkaterv szerinti december havi rendes ülésén dönt az intézményvezető személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 kozigallas.hu – 2020. október 12.   ”

 

Forrás:oroszlany.hu

Be the first to comment on "Intézményvezetőt keresnek Oroszlányban"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*