„…Oroszlány díszes és kiváló, ritka örömünnepet ült…”

/Templom, Aspermayer féle üzlet – Oroszlány, 1910./

Oroszlány régmúltjából való, a település életéről szól az alábbi írás, amely egy korabeli kiadványban jelent meg (1884-ben):

„…Oroszlány (Komárom-megye) díszes és kiváló, ritka örömünnepet ült ápril-hó 24-én; ekkor tartá Mostyenán György ev. lelkész, lelkipásztorságának ötvenéves jubileumát. Már korán reggel megszólalt az ünnepi harang, hogy az anyagiakban szegény, de vallásszeretetben gazdag híveket hálaimádságra indítsa lelki atyjokért.

Megjelent a fehér-komáromi ev. egyházmegye minden lelkésze, hogy a kollegialitás szeretet és tisztelet adóját leróvja és lelkészi közös gyónás által az esperesség ünnepévé tegye e szép napot.

Az esperes által szerzett jubileumi ének 3 versének elzengése után ugyancsak esperes úr az oltárhoz lépett és buzgó fohász után 71. Solt. 17—24 v. alapján meleg szavakban üdvözli a jubilánst mint az Isteni kegyelem áldottját előtt és átnyujtá az oltár fejet hajtó ősz Simeonnak a fehérkomáromi ev. lelkészikar ajándékát: 4-rét Chagrin-bőrbe kötött díszbibliát.

„Fáradt fejed vánkosául fogadd az assakürti és födémesi gyülekezetek köszöntő és hálaadó imáját, kik mint volt lelkészüket sohasem fognak elfelejteni.” Ekkor megállott a templom közepén a felügyelő két gondnokkal, s mint az oroszlányi gyülekezet ajándékát egy díszes bibliát nyújtottak át tót nyelven tartott köszöntés mellett.

—  Fehérruhás iskolás-leányok járulnak erre az oltárhoz és babér koszorút adnak át atyjoknak ily szívvel: „A mennyei babért Istentől Jézus által nyerd el!”

A reformált egyház nevében Kováts János, dadi lelkész mondott lelkesült beszédet, hogy együttesen mint testvérek haladjunk a nagy czél felé : hitfáklyával, hazaszeretettel.

Minden egyes üdvözletre örömkönnyek közt hangzott fel az erős lélek köszönete : „Mindenütt találtam embereket; Istenem, mindent neked köszönök. Túléltem a zsoltári éveket, Sámuellel mondom: eben ezer.” Megtört térddel, oly ihletett imát mondott ekkor, hogy a meghatottság érzete égi boldogsággal tölté el szivünket s az egész templomot. Az oltári szolgálatot Jankó Dániel tordasi, az emlékbeszédet Nehiba L. száki lelkész tartotta; mindkettő oly kitűnő ahitattal és buzgósággal, hogy valóban ez olyan nap volt, ««melyet az Úr szerzett. Az offertorium keresztelő medenczére lett felajánlva. Végül Istendicsérete után ez 50 éves lelkész Aroni áldását mondotta el.

Az ünnep után következő lakoma két főmozzanatát akarom kiemelni: az egyik Ngs. Nemessányi János, komáromi tanfelügyelő beszédje biblikus irányban, az evang. lelkész magasztos jellemét festé s kimondá az evang. sz. elvének diadalát: „ez minden jónak forrása.”

—Az ünnepelt pedig klaszszikus latinsággal mondott köszönetet.

Mi meg azt mondjuk :

Vivát!       E.”

 

Forrás:library.hungaricana.hu/Evangélikus Egyház és Iskola 1884. /Tematikus tartalom / BELFÖLD / Oroszlány

Be the first to comment on "„…Oroszlány díszes és kiváló, ritka örömünnepet ült…”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*