Négy témát tárgyaltak a helyi képviselők

/Fotó: Pixabay/

„Február 10-én került sor az oroszlányi Képviselő-testület munkaterv szerinti ülésére, melyen négy napirendi pontot tárgyaltak.

Döntést hoztak a Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Tervvel kapcsolatosan, elfogadták a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, továbbá az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítását.

Negyedik, egyben utolsó napirendként Oroszlány Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetés tervezetét vitatta meg a grémium, melyet Lazók Zoltán polgármester terjesztett elő.

Az elmúlt években alapvetően megváltozott, átrendeződött az önkormányzat pénzügyi-gazdasági kerete, felülíródtak a felállított prioritások, a világjárvány, valamint a gazdasági válság okozta helyzet folyamatos újra tervezést, feladatmegoldást igényelt.

A saját bevétel az elmúlt két évben drasztikusan lecsökkent. Országos viszonylatban is elmondható, hogy Oroszlány rendkívül kitett az iparűzési adó bevételek alakulásának.

A helyzetet nehezíti az a tény is, hogy a világot érintő autóipari válság negatív hatása a városban letelepült cégeket jelentős mértékben érinti.

A 2021. évi teljesült iparűzési adóbevétel közel 50 %-kal csökkent a 2019. évhez viszonyítva, ez számszerűsítve több mint 1.377 E Ft nominálértéken. Reálérték tekintetében a csökkenés jóval nagyobb, hiszen például a garantált bérminimum az említett 2 évben 33,3 %-kal nőtt, ami az önkormányzat kiadásaiban a szolgáltatások igénybevételekor is felmerül.

Ezt is figyelembe véve a bevétel visszaesése még riasztóbb. Gyakorlatilag a 2012. évi szinten realizálódott a tavalyi évben, és az idei évben sem várható a bevétel növekedése.

Az Önkormányzat minden közfeladatot ellát, de a 2022-re önként vállalt feladatok ellátásának nagy részéről le kell mondania a kötelező feladatellátás racionalizálása mellett.

A kiadási előirányzatok 2021. évi szinten tartása a feladat színvonalának csökkenését vetíti előre, hiszen az árak, bérek, szolgáltatások árainak emelkedését az önkormányzat bevételei nemhogy nem követik, de a fentiek miatt jelentősen csökkennek.

A költségvetésben tervezett beruházási, felhalmozási kiadások szinte teljes mértékben pályázati forráshoz, egyéb támogatáshoz kapcsolódnak, az önkormányzatnak saját forrása jelen költségvetésben ilyen jogcímen rendkívül korlátozott.

A tervezett maradvány meghatározó része a pályázatokból, támogatásokból megítélt és az előző évben kiutalt forrás, amelynek felhasználása szigorúan meghatározott, kötött, a napi működéshez nem felhasználható.

Ennek eredményeként a rendelet-tervezet több mint bruttó 1,1 MRD Ft-ot biztosít fejlesztési elképzelések megvalósításához, tartalékként nagyon minimális összeg áll rendelkezésre, amit kitűzött célok szerint pályázati források, egyéb jelenleg nem ismert bevételek bevonásával tovább kell bővíteni.

A kiadások vizsgálata mellett a bevételek növelésének lehetősége is latba került. Érdemi bevétel növekedést a helyi adórendelet módosításával lehetett volna elérni.

Az előzetes becslések alapján az építményadó korrekciójából 68 M Ft, a magánszemélyek kommunális adójából 120 M Ft bevétele keletkezett volna az önkormányzatnak. Az adórendelet az elfogadását követően 2022-ben sem léphetett hatályba.

A tavalyi évhez hasonlóan 2022. június 30-ig a városnak és cégeinek nincsen lehetősége a díjak korrigálására. A növekvő kiadások nem ellensúlyozhatóak a bevétel emelkedésével a térítési díjak (étkezés, szociális), bérleti díjak, belépők, lakbérek, ebrendészeti szolgáltatások kapcsán sem. 2021-től nem vehető számításba a gépjármű adó bevételt sem.

2021-től a szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalap. Tavaly a 2020. évben befizetett 318.142 E Ft helyett 585.163 E Ft-ot, 2022. évben 451.327 E Ft-ot, 134 M Ft-tal kevesebbet kell befizetnie az Önkormányzatnak.

Ebből a számadatból is látszik az adóbevételek csökkenése, bár az arányokat nem tükrözi.

Pozitívumként értékelhető, hogy a költségvetési rendelet-tervezet számszaki adatai tartalmaznak központi, illetve a helyi jogszabályok, döntések alapján a bérek emelkedését valamennyi önkormányzati munkavállaló esetében.

A bértömeg, és a hozzá kapcsolódó járulékok emelkedése összességében 272 M Ft-ot tesz ki. Ehhez a kormány 129 M Ft-tal járult hozzá, valamint az önkormányzat is jelentős forrást fordít az évek óta elmaradt bérrendezések korrekciójára.

Az idei évi költségvetés tervezetet végül többségi szavazattal – 8 igen, 4 nem – a képviselő-testület elfogadta.”

 

Forrás: oroszlany.hu

Be the first to comment on "Négy témát tárgyaltak a helyi képviselők"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*