Rászorulók fordulhatnak rendkívüli támogatásért az Önkormányzathoz

/Fotó:Pixabay.com/

Lazók Zoltánnak, Oroszlány Város polgármesterének „A veszélyhelyzet ideje alatt nyújtott rendkívüli támogatásról szóló rendelete” – idézzük:

Oroszlány Város Polgármesterének 17/2020. (V.06.) számú rendelete

Tárgy: A veszélyhelyzet ideje alatt nyújtott rendkívüli támogatásról szóló rendelet

Előkészítő: Szemző Ildikó osztályvezető

A humán vírus tömeges terjedése gazdasági nehézségeket okozott a városunkban élők esetében is. Megnövekedett a vállalkozási és munkaviszonyban lévők azon száma, akik kényszer szüneteltetik vállalkozásukat, működésüket, vagy akik nem önhibából veszítik el munkájukat. A jövedelmek jelentős csökkenése, megszűnése nagy terhet jelentenek a családok életében. Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten törekszik segítséget nyújtani minden olyan rászoruló személynek, akinek a kialakult helyzet miatt a megélhetése nem biztosított. Ennek érdekében Oroszlány Város Önkormányzata rendkívüli támogatást nyújt annak a személynek, aki 2020. március 11. napját követően létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi rendeletet hozom:

Oroszlány Város Önkormányzata Polgármesterének 17/2020. (V.06.) rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt nyújtott rendkívüli támogatásról

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Oroszlány Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörre és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörre tekintettel a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat a veszélyhelyzet időtartama alatt rendkívüli támogatást nyújt annak a személynek, aki 2020. március 11. napját követően létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került, az alábbi okok valamelyike miatt: a) munkaviszonya önhibáján kívül, a munkáltató felmondása által, vagy közös megegyezéssel megszűnt, és álláskeresési járadékra nem jogosult, vagy a folyósítási időtartama lejárt; b) vállalkozásából nem keletkezik bevétele, és vállalkozási tevékenységét igazoltan szünetelteti, és álláskeresési járadékra nem jogosult, vagy a folyósítási időtartama lejárt.

2. § A veszélyhelyzet ideje alatt nyújtott rendkívüli támogatásra való jogosultság az 1. §-ban meghatározott okok miatti élethelyzet bekövetkeztét követő 30. nap után folyósítható.

3. § A veszélyhelyzet időtartama alatt nyújtott rendkívüli támogatásra az a személy jogosult, aki a veszélyhelyzet kihirdetésének napján oroszlányi bejelentett lakcímmel rendelkezik, és akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a) legfeljebb 2 fős háztartás esetén a 99.750,- Ft-ot, b) 3-4 fős háztartás esetén a 85.500,- Ft-ot, c) 5, vagy annál több fős háztartás esetén a 71.250,- Ft-ot.

4. § Az 1-3. §-okban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtható rendkívüli támogatás 2 hónapra adható, és eseti összege a) 1 fős háztartás esetén 30.000,- Ft/hó; b) 2 fős háztartás esetén 40.000,- Ft/hó; c) 3 fős háztartás esetén 50.000,- Ft/hó; d) 4 fős háztartás esetén 60.000,- Ft/hó; e) 5, vagy annál több fős háztartás esetén 70.000,- Ft/hó.

5. § A veszélyhelyzet ideje alatt nyújtott rendkívüli támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezőnek a saját, illetve háztartása vagyoni, jövedelmi viszonyairól – az erre a célra rendszeresített nyomtatványban meghatározott tartalom szerint – nyilatkoznia kell, és a kérelem benyújtásával egyidejűleg a saját, illetve a háztartás tagjaira vonatkozó jövedelemigazolásokat csatolnia szükséges.

Amennyiben a kérelmező, a nem tanköteles, vagy a nagykorú közeli hozzátartozója, illetve a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó nagykorú más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozattal együtt a kérelemhez csatolni kell a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának igazolását arról, hogy nevezett személyek regisztrált álláskeresők és ellátásban nem részesülnek.

6. § A támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását 15 napon belül köteles bejelenteni.

7. § A rendeletben meghatározott feltételek hiányában nyújtott támogatás folyósítását meg kell szüntetni, és az ellátást jogosulatlanul igénybevevőt kötelezni kell az ellátás egy összegben történő visszafizetésére.

8. § (1) Ez a rendelet 2020. május 7. napján lép hatályba. (2) E rendelet alkalmazásában a) háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége; b) önhiba: ha a munkavállaló a munkaviszonyából származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Lazók Zoltán                    Dr. File Beáta polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. május 6.

Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány, 2020. május 6.

Lazók Zoltán polgármester

 

A dokumentum:

17/2020. számú rendelet

 

Forrás:oroszlany.hu

Be the first to comment on "Rászorulók fordulhatnak rendkívüli támogatásért az Önkormányzathoz"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*